Monthly Archives: Listopad 2017

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Dnia 24 listopada po raz kolejny w Naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.  Tego dnia dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione pluszaki. Dzień rozpoczął się Szkolnym konkursem Głośnego Czytania fragmentów książki A.A. Milne. Do konkursu zgłosiło się 13 uczniów klas I-III. Komisja postanowiła przyznać kolejne miejsca:

I miejsce Zofia Wydźgowska kl. II

II miejsce Magdalena Klonowska kl. III

III miejsce Anna Jakubowska kl. II

wyróżnienia: Julia Witkowska kl. II,Mikołaj Romanowski kl. I

Zgodnie z tradycją dzieci skosztowały  słodkich żelków oraz misowych ciasteczek. Dzień Misia został zorganizowany przez G. Muzalewską przy współpracy  M. Jakubowskiej, A. Komorskiej.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

WYWIAD Z JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH MIESZKANEK GMINY BOBROWO

W dniu 22 listopada 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie ze starszą Panią, która opowiadała o swoim dzieciństwie, młodości, o wydarzeniach, które miały miejsce podczas II wojny światowej. Pani Apolonia Rogowska z Tylic ma 91 lat i z wielką radością odwiedziła dzieci w szkole.

GMINNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Akademia z okazji 99 – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była również okazją do wręczenia nagród i dyplomów uczniom, którzy zdobyli wyróżnienia w szkolnym konkursie poezji patriotycznej. Laureaci konkursu szkolnego zaprezentowali swoje wiersze podczas uroczystego apelu. Na etapie gminnym konkursu patriotycznego w Bobrowie wyróżnienie otrzymała Maria Słomińska z klasy V. Uczennica  recytowała wiersz ,,Do polskiego chpięcia” Władysława Bełzy. Do szkolnego i gminnego  konkursu poezji patriotycznej  przygotował uczniów nauczyciel j. polskiego p. Marek Piotrowski.

WYJAZD NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

W dniu od 7 – 8 listopada 2017 r. uczniowie klas starszych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,,Wilga” w Górznie.
Główny cel wyjazdu to: kształtowanie postaw proekologicznych naszych wychowanków.
W pierwszym dniu pobytu dzieci zostały zapoznane z gospodarką odpadów opakowaniowych.
Natomiast w drugim dniu pobytu w zielonej szkole brały udział w zajęciach terenowych na ścieżce przyrodniczej ,,Wokół Jeziora Górzno’.
Wyjazd do Górzna zorganizował p. Arkadiusz Kaniecki. Opiekę nad uczniami sprawowali następujący nauczyciele: p. Beata Klonowska, p. Arkadiusz Kaniecki, p. Marek Piotrowski.

 

ZAPROSZENIE

ZAWODY UNIHOKEJA

Pod  koniec października odbyły się gminne zawody unihokeja, gdzie zmagało się pięć szkół podstawowych z gminy Bobrowo. Po kilku godzinnych zmaganiach nasi uczniowie uplasowali się na 4 miejscu wśród dziewcząt. Chłopacy wywalczyli 5 miejsce. Gratulujemy.
Skład dziewcząt: Magdalena Krajewska, Wiktoria Piotrowska, Anna Wolska, Amelia Kulczyńska, Zuzanna Jurkiewicz, Maria Słomińska, Vanessa Konera, Karolina Pusz
Skład chłopców: Piotr Tamiła, Majkel Konera, Kacper Pajączkowski, Wiktor Piotrowski, Arkadiusz Głodowski, Hubert Jurkiewicz
opiekun: Arkadiusz Kaniecki

KONKURS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Regulamin konkursu na relacje z obchodów Narodowego
Święta Niepodległości
i dnia Św. Marcina
1. Organizator i czas trwania konkursu:
1.1. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z siedzibą przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń
1.2. Termin nadsyłania prac konkursowych to 12-16 listopada 2017 roku (szczegółowe
informacje dotyczące czasu trwania konkursu w punktach 2.3. i 2.4.).
2. Warunki uczestnictwa w konkursie i przyznawani nagród:
2.1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie te osoby, które nie zostały nagrodzone bądź wyróżnione w jego poprzednich edycjach.
2.2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać relację z rodzinnego biesiadowania z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przydaniu z gęsiny, przygotowana zgodnie
ze specyfikacją techniczną opisaną w punkcie 3 regulaminu.
2.3. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada i kończy się 16 listopada 2017 roku (dla prac
przesłanych pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do urzędu, a nie stempla pocztowego;
prace przesłane e-mailem muszą wpłynąć od dnia 12 listopada 2017 r. od godziny 00.00 do
dnia 16 listopada 2017 r. do godziny 15:30).
2.4. Prace, które wpłyną zarówno przed, jak i po wyznaczonym terminie trwania konkursu,
nie zostaną ocenione.
2.5. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, pokój 219
87-100 Toruń
z dopiskiem: „Konkurs na relacje gęsinowe”.
lub na adres e-mail:gesina@kujawsko-pomorskie.pl
3. Specyfikacja techniczna
3.1 Praca konkursowa powinna zawierać łącznie wszystkie trzy następujące elementy, tj.:
1)relację z biesiadowania rodzinnego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11listopada,
2) zdjęcia/filmy/prezentacje oraz dodatkowo min. 2zdjęcia dokumentujące rodzinne biesiadowanie o rozdzielczości 1-4 MB każde,
2
3) przepis na danie z gęsiny.
3.1.1. Maksymalny rozmiar przesłanej e-mailem pracy
to 12 MB (w tym zawierają się wszystkie trzy elementy zgłoszenia konkursowego: relacja, zdjęcia/prezentacja/film i przepis).
3.1.2. Maksymalna ilość zdjęć załączonych do pracy to 10.
3.1.3. Jeśli praca zawiera prezentację lub film to
należy do tego dołączyć minimum jedno zdjęcie rodzinne z biesiadowania.
3.2.Praca nie zawierająca wszystkich ww. trzech elementów łącznie (np. przepis i relację, ale
bez zdjęć), zostanie uznana za niekompletną i nie będzie podlegać ocenie.
3.3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
-IMIĘ I NAZWISKO,
-BEZPOŚREDNI TELEFON,
-MIEJSCE ZAMIESZKANIA [MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT],
-DOKŁADNY ADRES,
-WIEK I PŁEĆ OSÓB, DLA KTÓRYCH W RAZIE WYGRANEJ, MA
JĄ ZOSTAĆ ZAKUPIONE ROWERY.
3.4. Zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty e
mail – w tytule maila należy wpisać
„konkurs na relacje gęsinowe”, a w treści maila nal
eży zamieścić dane wymienione w
podpunkcie 3.3.
4. Informacje o przyznaniu i wręczeniu nagród
4.1. Rozdanie nagród odbędzie się 4 grudnia (poniedziałek) 2017 roku, o godzinie 11, w Urzędzie Marszałkowskim, Plac Teatralny 2 w Toruniu, sala patio na I piętrze.
4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i zaproszeniu na rozdanie nagród telefonicznie do dnia 27 listopada 2017 roku.
4.3. Laureaci biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się do osobistego przybycia na uroczystość rozdania nagród, lub wyznaczenia zastępstwa
4.4. Nieodebrane w dniu 4 grudnia 2017 roku nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.
4.5. Jeśli data rozdania nagród ulegnie zmianie, informacja o tym zostanie przekazana
laureatom nie później niż dwa dni przed nowo wyznaczonym terminem rozdania.
4.6. Prace zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl wraz z danymi autora, tj. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, powiat.
4.7. Prace mogą być wykorzystywane w terminie późniejszym do celów promocyjnenastępnych edycji kampanii ,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”.
5. Informacje o wyłonieniu zwycięzcy i nagrodach
5.1. Prace oceni komisja konkursowa w 7-osobowym składzie, która spośród nadesłanych
prac wyłoni laureatów I, II i III miejsca.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody. Decyzje komisji
konkursowej są ostateczne.
5.3 Nagrodą główną w konkursie jest komplet rowerów dla rodziny (maksymalnie czteroosobowej). Autorzy kolejnych dwóch wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
5.4. Wraz z nagrodą rzeczową zwycięzcy jest przyzna
wana nagroda pieniężna, stanowiąca kwotę należnego podatku dochodowego od nagród, która zostanie przekazana do
właściwego Urzędu Skarbowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
3
6. Postanowienia końcowe:
6.1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia konkursu z
niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty
zakończenia Konkursu.
6.2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora (Urząd Marszałkowski, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
6.3. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść.
6.4. Poszczególne postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie.
6.5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dane podane przez uczestników
zostaną wykorzystane na potrzeby realizacji konkursu i rozdania nagród.
6.6. Zwycięzcy i wyróżnieni wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (w tym na
wykonywanie i publikowanie zdjęć) między innymi na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego oraz za pośrednictwem mediów.
6.7. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu i jest
udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom konkursu na stronie www.kujawsko-
pomorskie.pl
6.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Wysyłając pracę konkursową uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst

 

ZDROWE ŚNIADANIE!

8 XI –„Dzień Śniadanie Daje Moc”,  a w Europie jest obchodzony jako „Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”. W naszej szkole promowaliśmy zdrowy posiłek w dniu 13 XI. Każda klasa przygotowała i zaprezentowała propozycję zdrowego śniadania. Dzieci były uświadamiane, jak zdrowe w naszym żywieniu jest zjadanie w szkole śniadania, zabieranie na zajęcia szkolne owoców i warzyw zamiast słodyczy.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W dniu 10 listopada uczniowie naszej szkoły, w dwóch grupach- najpierw  klasy 0-III  potem klasy IV-VII,  wzięli udział w  projekcie firmy SUVIMED, która szkoli dzieci i młodzież z zakresu pierwszej pomocy. Dzięki  zaprzyjaźnionym firmom, które sponsorują to przedsięwzięcie, szkolenie było bezpłatne. Na szkoleniu dzieci dowiedziały się jak prawidłowo wezwać pomoc medyczną, dlaczego nie wolno bezsensownie dzwonić na numery telefonów alarmowych. Poznały również zasady pierwszej pomocy w zakresie oparzeń, odmrożeń, zakrztuszeń, omdleń oraz w przypadku  porażenia  prądem.  Mogły bezpośrednio na fantomie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej przećwiczyć podstawowe zabiegi ratujące życie. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach z czego zadowoleni są nauczyciele oraz autor  projektu Ratownik Medyczny Marcin Suchoparski. Zajęcia zorganizowała p. A. Sowińska.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, wiarę i zwycięstwo. Biel to niepokalanie i uczciwość. Czerwień – odwaga i waleczność. Barwy narodowe nosimy z dumą od wieków. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli, i tym, którzy żyją obecnie.
W 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy 10 listopada 2017 r. uczniowie klas starszych naszej szkoły przygotowali wzruszający montaż poetycko-muzyczny pt. „Odzyskanie niepodległości” pod kierunkiem p. Beaty Klonowskiej – nauczyciela historii. Akademię rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego.
Oprócz wierszy i pieśni patriotycznych nie zabrakło informacji historycznych. Wszystko po to, aby wszczepić w serca młodych Polaków uczucia do własnego kraju. Narratorzy przypomnieli nam jak trudna była droga do Niepodległej Ojczyzny. Uczniowie wyrecytowali wiersze, które zachęcały do zadumy nad losem Polski. Podczas apelu nie zabrakło filmów: przedstawiającego historię odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ukazującego współczesną Polskę z lotu ptaka. W części końcowej pan dyrektor Jan Jakubowski wygłosił krótkie przemówienie. Polska to piękny kraj. Posiadamy cuda natury, wszystkie pory roku, góry i morze, piękne zabytki i krajobrazy. Jako naród mamy bogatą historię, swój język, tradycje, terytorium. Jest co oglądać i o czym opowiadać.
Na korytarzu szkoły znajduje się wystawa skłaniająca do refleksji nad przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny.